شیر گازی

شیر گازی

سیامی

سیامی

یک راه به سه راه

شیر یک راه به سه راه

یک راه به دو راه

شیر یک راه به دو راه

اینداکتور

اینداکتور

شیر فلکه

شیر فلکه