کف AFFF

کف آتش نشانی AFFF

رنگ قهوه ای دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 1.04...
کف پروتئینه

کف پروتئینه آتش نشانی

کف سنگین آتش نشانی از هیدرولیز ترکیبات پروتئینی گیاهی و...