لباس عملیاتی و فرم

لباس ضد مواد شیمیایی

لباس عملیاتی و فرم

لباس نسوز

لباس عملیاتی و فرم

لباس عملیاتی آتش نشانی

خرید لباس عملیاتی و لباس فرم

در محیط‌های صنعتی و کارگاهی برای جلوگیری از خطرات و محافظت بدن می‌بایست از لباس‌های فرم مخصوص آن صنعت استفاده نمود. لباس‌های فرم متناسب با نوع کار و خطرات احتمالی انتخاب می‌شوند به‌ عنوان‌ مثال برای محافظت بدن در محیط‌های شیمیایی و اسیدی باید از لباس‌های ضد اسید استفاده نمود. همچنین آتش‌نشان‌ها می‌بایست از لباس فرم آتش نشانی که دارای شبرنگ است استفاده نمایند.