خرید ماسک تنفسی

برای مراقبت از دستگاه‌های تنفسی در محیط‌های که هوای آن توسط مواد شیمیایی و مواد سوختنی آلوده شده است باید از ماسک‌های تنفسی متناسب با آن محیط استفاده نمود. به علت حساس بودن دستگاه تنفسی انسان باید از ماسک‌های دارای استاندارد با برندهای مطرح استفاده نمود.