مخروطی و استوانه

استوانه ترافیکی فلزی

مخروطی و استوانه

استوانه ترافیکی

مخروطی و استوانه

کله قندی ترافیکی تاشو

مخروطی و استوانه

کله قندی ترافیکی ساده

مخروطی و استوانه

مخروطی ایمنی