نازل تفنگی دو و یک دوم اینچ

با قابلیت تغییر پاشش و لیتراژ آب