جعبه آتش نشانی دکوراتیو

این محصول برای ارائه و اجرای معماران و طراحان داخلی برای پیاده سازی هویت بصری انتخابی آنها برای اعتبار بخشیدن به سازه های خود انتخاب شده است و توسط این مجموعه قابل ساخت می باشد.